Brandsäkerhet

SPU isolering är ett mycket brandsäkert val

Brandsäkra konstruktioner med Kingspan Therma isolering

All Kingspan Therma isolering är av typen PIR (polyisocyanurat) som är en härdplast. Gemensamt för material av den här typen är att de inte kan smälta utan förkolnar när de utsätts för brand. Kolskiktet som bildas skyddar det bakomvarande materialet och förhindrar därigenom spridning av branden, ungefär som tex limträ.

Se videoklippet nedan där ytan på en obelagd Kingspan Therma -isoleringsskiva utsätts för en kraftig gaslåga i 60 sekunder. Notera även hur snabbt elden slocknar när gaslågan släcks.

Brandavskiljande konstruktioner

Vi har på SINTEF Byggforsk i Trondheim testat en utfackningsvägg som klarar EI60 enbart genom att använda Kingspan isolering och en standard gipsskiva som skydd. Läs mer om brandavskiljande konstruktioner på sidan för brandskyddskonstruktioner.

Brandsäkerhet på tak

Kingspan isolering ger ett utmärkt skydd för konstruktionerna vid brand. Vi har BROOF(t2) tester gjorda med ett flertal taktäckningsmaterial, se undersökningar och rapporter för en aktuell lista.

På videoklippet nedan testas brandsäkerheten hos takkonstruktioner med Kingspan isolering. Vi testar polyuretanskivorna Kingspan Therma TW57 (fd SPU FR) och Kingspan Therma TP10 (fd SPU AL) med bara ett lager ALKORPLAN PVC-duk som skydd. Testet visar tydligt att ingen risk för brandspridning föreligger på tak. (brandprovet börjar vid 0:48 min)

SP 105 Fire, Kingspan Therma i Br1 byggnader

SP105Fire_SPU_Isolering_1.jpg

SP 105 Fire test

Ett SP 105 Fire test skall fastställa brandspridningsegenskaperna hos en fasadkonstruktion. Kingspan Insulation har på SP i Borås utfört ett flertal tester enligt SP 105 Fire, utgåva 5, daterad 1994-09-09. Vi har testat Kingspan Therma isolering bakom en putsad fasad, Kingspan Therma bakom tegelfasad och en ventilerad fasad med fibercementskivor. Se nedan beskrivning av testet med ventilerad fasad.

Provföremålet bestod av en 6 meter hög och 4 meter bred väggkonstruktion. Väggen var uppbyggd av isoleringsskivor, standard Kingspan Therma TP10 med aluminiumlaminat på både sidor, på en lätt klinkerbetongvägg. Utanpå dessa satt cementfiberskivor, Cembrit Urban Nature, monterade på träläkt. Träläkten infästes med skruvar in i lättklinkerbetongväggen och bildade på så sätt en ventilerad luftspalt. Fönsteromfattningen runtom de fiktiva fönstren samt nederkant av fasaden utgjordes av stålplåt.

SPU_isolering_med_cement_bekladnad.jpg
Kingspan Therma isolering med
cement beklädnad
SPU_isolering_med_tegel_bekladnad.jpg
Kingspan Therma isolering med
tegel beklädnad

För att simulera en balkongbrand sattes 60 liter Heptan i brand och testet avslutades när bränslet brunnit ut efter drygt 17 minuter. Den totala brandbelastningen ligger på ca 2 MW!

SP105Fire_SPU_Isolering_2.jpg

Resultat

Provresultaten, för samtliga tester, visar att temperaturen inte överskreds på någon del av väggen och att brandspridningen begränsades till den nedre delen av väggen. Kingspan Therma TP10 bedöms uppfylla kraven för ytterväggar i byggnader i klass Br1 utan begränsningar på antal våningsplan. Man kan alltså använda Kingspan Therma, oskyddat i luftspalten, på bostäder (obegränsat i höjd), kontor, skolor och andra Br1 byggnader.

Läs utlåtandet för den ventilerade fasaden: Utlåtande SP 105 Fire - SPU Isolering AB (pdf)

SWE_Br1-byggnad-1.jpegSWE_Br1-byggnad-2.jpeg

Brandgaserna från polyuretan

Den främsta orsaken till förlorade människoliv vid brand är de giftiga gaser som frigörs när lösöret brinner. Valet av isolering spelar mindre roll för chansen att överleva, men kan spela en avgörande roll med tanke på brandspridningen.

Brandgaserna från polyuretan (PIR/EFR) liknar de brandgaser som bildas när naturliga material (trä, kork, ull eller bomull) brinner. Alla material bildar giftiga gaser när de brinner och den farligaste gasen är kolmonoxid (över 90 procent av dödsfallen vid brand orsakas av just kolmonoxid). När det brinner så bildas många andra farliga föreningar, men om man jämför hur trä respektive samma mängd polyuretan (PIR/EFR) brinner, är mängden farliga föreningar som bildas av trä avsevärt större.

 

Kingspan Therma isolering vid byggande av höghus

kerrostalot_cropped.jpg

Kingspan Therma isolering har VTT:s certifikat för väggkonstruktioner i höghus i brandklass P1 (Finland). Certifikatet kan laddas ned via ikonen nedan.

Mer information

Detaljerad information om hur olika material reagerar vid brand finns under länkarna nedan: