SPU har gått samman med Kingspan. SPU Isolering AB byter namn till Kingspan Insulation AB. Läs mer >
X

Passiv- och nollenergihus

Passiv- och nollenergihus

Moderna hus är allt oftare passiv- eller nollenergihus. I husen fästs särskild uppmärksamhet vid konstruktionernas värmeisoleringsegenskaper och täthet. Tätheten har stor betydelse när man bygger energisnåla hus.

Som isoleringsmaterial används ofta effektiva polyuretanisoleringar. Stommen byggs av trä, block eller betong.

Energieffektivt byggande

Det väsentliga i energieffektivt byggande är god planering, förnuftiga material- och konstruktionslösningar samt hög kvalitet vad gäller tekniken och utförandet. Byggande av ett energieffektivt hus är inte tekniskt sett svårt, eftersom lösningarna som används i lågenergihus och passivhus är välkända och välbeprövade.

Att minska husets energiförbrukning

För att minska husets energiförbrukning ska man beakta nedanstående faktorer.

 • Beträffande värmeenergibehovet:
  • Effektivt värmeisolerade och lufttäta väggar, tak och golv
  • Effektivt värmeisolerade och lufttäta fönster och dörrar
  • Kontrollerad ventilation
  • Värmeåtervinning av ventilationens frånluft så effektivt som möjligt
  • Tydliga planeringslösningar
 • Beträffande energiproduktionen:
  • Energieffektiva metoder (till exempel jordvärme eller -kylning) för uppvärmning/kylning
  • Minimering av förluster i värmesystemet
  • Användning av effektiva värmereglage i varje rum
 • Beträffande användningen av byggnaden:
  • Rätt inomhustemperatur
  • Måttlig varmvattenförbrukning
  • Vädring under uppvärmningsperioden främst med ventilationsanordningens värmeåtervinning

Energieffektiva lösningar med Kingspan isolering

Kingspan isoleringar har utmärkta egenskaper för lågenergi- och passivbyggande. Kingspan isoleringar har bättre värmeisoleringsförmåga än många andra isoleringsmaterial. Dessutom behövs ingen separat ångspärr eller något vindspärrskikt.

Tunnare konstruktioner och mer boyta med Kingspan isoleringar

Kingspan isoleringar har lösningar för hus med alla olika stommaterial: för hus med trästomme har vi produkter som passar till dimensioneringen av reglar i trästomme och för hus med stenstomme har vi produkter med helspont på alla sidor, som sparar arbete.

Lågenergi- och passivkonstruktionerna är inte nödvändigtvis tjockare än i normala hus, vilket innebär att det går att göra stora besparingar på både byggmaterial och arbetskostnader. Om väggarna är 200 mm tjockare innebär det stora tilläggskostnader för material till stommen, sockeln, fasaden och taket. Inte heller passivhusets arkitektur belastas med ”bunkerliknande” väggar och tak, utan den tunnare konstruktionen ger större utrymme för den arkitektoniska utformningen av huset.

Det finns inga direkta krav för vad de olika byggdelarna ska uppfylla i ett passivhus. Det är hela husets totala energianvändning som räknas. Men som riktvärden kan man använda nedanstående:

 • I ytterväggar räcker ett 240 mm skikt Kingspan isolering för att uppnå passivenerginivån
 • I det övre bjälklaget räcker ett 320 mm skikt Kingspan isolering för att uppnå passivenerginivån
 • I bottenbjälklaget räcker ett 200 mm skikt Kingspan isolering för att uppnå passivenerginivån

I planeringsanvisningarna för passivsmåhus hittar du bilder och konstruktionsritningar på konstruktionsdelarna för passiv-, lågenergi- och nollenergihus och andra instruktioner för byggande.

Kingspan isoleringarnas lufttäthet är i toppklass

Eftersom Kingspan Therma isoleringsskivorna är styva och fogarna tätas med fogskum är lufttätheten en karaktäristisk egenskap för Kingspan Therma konstruktioner. Genomföringar tätas enkelt med fogskum så att de blir lufttäta. Den lufttäthet som krävs i energisnåla och passiva hus (N50-värdet under 0,6) kan vara svårare att uppnå med mjuka isoleringsmaterial och plastmembran eftersom det läcker luft i fogarna mellan plastmembranen, runt genomföringar och i spik- och skruvhål. Med Kingspan Therma isolering bevarar byggnaden sin lufttäthet även på lång sikt eftersom den till exempel inte har några tejpade plastskarvar.

Med Kingspan Therma isolering kan man bygga året om utan att äventyra den fukttekniska säkerheten. Kingspan isoleringarna tar inte skada av varken regn eller snöfall.

Se artikel (på finska) om Kingspan isoleringars fukttekniska prestanda i lågenergi- och passivkonstruktioner.

Passivhus med Kingspan isolering

Följande hustillverkare levererar säkra passivhus med Kingspan isoleringar:

Konstruktionsdelar som passar till passivhus:

Ledande dörrtillverkare levererar energieffektiva ytterdörrar som värmeisolerats med Kingspan isoleringar.

Definitioner på lågenergi-, passiv- och nollenergihus

Kraven för vad som är passiv- resp nollenergihus varierar beroende på var i landet huset är beläget. Hela husets energibalans är det avgörande. Nedanstående länkar till Passivhuscentrum och Energimyndigheten ger mera information.

Passivhuscentrum | Energimyndigheten.